GeniusSchool
อัพเดทข้อมูล Home School
VIP CLASS
LINE ID: @GeniusSchoolTH
Talent Dynamics คือ หลักสูตรที่จะพาน้องๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการรู้จักตัวเองก่อนที่พวกเขาจะเลือกก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตผ่านการเรียนวิชาอื่นๆ และการทำงาน
VIP CLASS
จริง ๆ แล้ว คนที่บอกว่า อยากทำแต่ไม่มีความรู้อาจจะ ไม่มั่นใจมากกว่า เพราะ ถ้าเราสามารถมีชีวิต เอาตัวรอด เลี้ยงตัวเองได้ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่น เราก็น่าจะมีทักษะเพียงพอที่จะสอนลูกแล้ว
วิธีจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมและการเรียนการสอนบางรายสาระร่วมกับกลุ่มบัยตุ้ลอุลูม(บ้านแห่งความรู้) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนหลักทางครอบครัวเป็นผู้สอนหลัก 2. ในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือ ต้องการรายละเอียดครอบครัวจะจัดครูผู้สันทัดในกลุ่มสาระนั้น ๆ มาสอน 3. จัดทำการประเมินภายในทดสอบและซ่อมเสริมในกลุ่มสาระที่บกพร่อง(ประเมินตามลักษณะการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน) 4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลตามความถนัด ความสนใจ และวิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัว และเน้นในการพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าร่วมสังคมอย่างมีความสุข 5. ใช้ทุกวันเวลา ในการพัฒนาการเรียนรู้ บนหลักการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ในรูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรักษาระเบียบประเพณีปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด
VIP CLASS
LINE ID: @GeniusSchoolTH
Talent Dynamics คือ หลักสูตรที่จะพาน้องๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการรู้จักตัวเองก่อนที่พวกเขาจะเลือกก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตผ่านการเรียนวิชาอื่นๆ และการทำงาน
VIP CLASS
จริง ๆ แล้ว คนที่บอกว่า อยากทำแต่ไม่มีความรู้อาจจะ ไม่มั่นใจมากกว่า เพราะ ถ้าเราสามารถมีชีวิต เอาตัวรอด เลี้ยงตัวเองได้ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่น เราก็น่าจะมีทักษะเพียงพอที่จะสอนลูกแล้ว
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย