กู้ ธ.อ.ส

สนใจกู้ ธ.อ.ส อนุมัติทันทีภายใน 30 นาทีมีเงินใช้
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 35000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 3 ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน ไม่เกิน 13.5% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ ไม่ระบุ
อายุของผู้กู้
อายุ 20-60 ปี

กู้ ธ.อ.ส

กู้ ธ.อ.ส โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

            ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือ ธ.อ.ส เป็นธนาคารที่ให้บริการปล่อยเงินกู้ สินเชื่อ และเงินด่วนสำหรับซื้อบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นความฝันของใครหลายคน นอกจากนี้ ใครที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศแต่ต้องการมีบ้านของตัวเองก็สามารถขอกู้ ธ.อ.ส โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศได้อีกด้วย 

              โดยรายละเอียดของการกู้ ธ.อ.ส สินเชื่อดังกล่าว ท่านจะได้รับวงเงินกู้ ธ.อ.ส ตามเกณฑ์หลักประกัน ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคารับหลักประกัน หากเกินร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักประกัน จะมีเงื่อนไขให้ซื้อแคชเชียร์เช็คของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาจำนำเป็นหลักประกันหนี้ นอกจากนี้ วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันกรณีอื่น ๆ และวงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ จะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร 

               ในส่วนของการผ่อนชำระกู้เงิน ธ.อ.ส หรือยืมเงิน ธ.อ.ส โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี และถ้าผู้กู้สินเชื่อ ธอส อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินประกันสังคม (ตลอดชีพ) จากรัฐบาลต่างประเทศ ธอส. จะให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 80 ปี

 

กู้ ธ.อ.ส โครงการบ้านสานรักปี 2564 

            ในปี 2564 หรือ 2021 นี้ มีสินเชื่อธกส ที่น่าสนใจตัวหนึ่ง คือ โครงการบ้านสานรัก ซึ่งผู้กู้ ธ.อ.ส หรือกู้เงิน ธอส สินเชื่อดังกล่าว จะต้องเป็นไปเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก โดยการกู้ ธ.อ.ส ครั้งนี้ท่านจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท และมีระยะเวลาการกู้ ธ.อ.ส ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 

 

คุณสมบัติ/เอกสารในการสมัคร กู้ ธ.อ.ส สินเชื่อโครงการบ้านสานรัก ปี 2564 (กรณีพนักงานประจำ)

            สำหรับท่านที่ต้องการ กู้ ธ.อ.ส สินเชื่อโครงการบ้านสานรัก ปี 2564 ต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35000 บาท ต่อเดือน เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาติดต่อกับธนาคาร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ, ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) 

             นอกจากนี้ ในการกู้ ธ.อ.ส หรือยืมเงิน ธ.อ.ส สินเชื่อดังกล่าว ต้องมีเอกสารทางการเงินด้วย คือ ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ, สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บริการแอพเงินทันเด้ออนุมัติง่ายดอกเบี้ยถูกมาก
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้้
วงเงินบัตร
สูงสุด 50000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 33% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-57 ปี
สมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส ไม่จำกัดอายุอนุมัติไวได้จริง
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนด (เป็นลูกค้ากับ ธกส)
วงเงินบัตร
สูงสุด 50000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 6.25-14% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12 เดือน
อายุของผู้กู้
ไม่กำหนดอายุ
สนใจกู้เงินธนาคารกรุงเทพง่ายๆ รับวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ร้อยละ
ไม่เกิน 16-23% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 60 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20 – 59 ปี