GeniusSchool
อัพเดทข้อมูล Home School
VIP CLASS
LINE ID: @GeniusSchoolTH
Talent Dynamics คือ หลักสูตรที่จะพาน้องๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการรู้จักตัวเองก่อนที่พวกเขาจะเลือกก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตผ่านการเรียนวิชาอื่นๆ และการทำงาน
VIP CLASS
จริง ๆ แล้ว คนที่บอกว่า อยากทำแต่ไม่มีความรู้อาจจะ ไม่มั่นใจมากกว่า เพราะ ถ้าเราสามารถมีชีวิต เอาตัวรอด เลี้ยงตัวเองได้ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่น เราก็น่าจะมีทักษะเพียงพอที่จะสอนลูกแล้ว
หลักสูตร จิตตภาวนากับการเยียวยารักษาจิตใจ รุ่นที่ 2 วันที่ วันที่ 29-31 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-20.30 น. ณ บ้านกานนิสา ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลักการและเหตุผล ภาวนาเป็นกระบวนการทำให้ “จิตเจริญ” ขึ้น จากการที่ภาวนาจะช่วยให้จิตใจสงบ และสลายคลื่นความเป็นทุกข์ ภาวนาจะอาศัยการสังเกตอย่างถี่ถ้วน ละเอียดรอบคอบ เป็นกระบวนการยกระดับจิตใจของผู้ปฏิบัติให้มั่นคงต้อนรับความเป็นจริง การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Buddhist Counseling) เป็นการนำหลักธรรมแห่งอริยสัจและการภาวนามาเป็นโครงสร้างในการเป็นผู้ช่วยเหลือด้านจิตใจให้มีประสิทธิภาพในการเผชิญปัญหา และแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยศักยภาพของตนมากขึ้น ตลอดจนฟื้นฟู เยียวยาจิตใจให้มั่นคง ต้อนรับกับความเป็นจริงของชีวิต กระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งเพื่อจะนำคนจากภาวะที่คับแคบ ยึดมั่น ซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่างๆ ไปสู่ภาวะที่ผ่องใส อิสระ สงบและมีสุขมากกว่าเดิม เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เป็นโทษ และสร้างสรรค์ พฤติกรรมที่มีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมแวดล้อมมากขึ้น บุคคลที่ต้องทำหน้าที่ดูแลจิตใจไม่ว่าจะเป็น พระสงฆ์ นักสุขภาพจิต นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าผู้ดูแลช่วยเหลือ ครู แพทย์ พยาบาล นักแนะแนว ผู้ปกครอง ฯลฯ จึงต้องเรียนรู้ถึงหลักการและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของตนเองเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ชีวิตต้องตกอยู่ในความมืดมนหม่นหมองให้เกิดพลังใจสามารถเผชิญชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่จะมุ่งนำเสนอ กระบวนการภาวนาในงานเยียวยารักษาจิตใจ เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานช่วยเหลือด้านจิตใจ เข้าใจศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา สามารถเพิ่มพูนทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในงานพัฒนา งานป้องกัน งานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ และการเอื้ออำนวยกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์ให้เกิดสุขภาวะที่ดี ตลอดจนช่วยจุดประกายพลังให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเต็มอิ่มสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาอันมืดมนจะได้เห็นช่องทางสว่างในชีวิต วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทัศนะ คุณค่า และประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือเยียวยารักษาทางด้านจิตใจ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและทักษะในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้แก่บุคลากรช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ เพื่อเพิ่มพูนความงอกงามส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื้อหาและสาระ ความต้องการพื้นฐานทางจิตใจและการตระหนักรู้ ภาวนากับความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธรรมชาติและชีวิต การปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการดำรงชีวิตที่เต็มอิ่มสมบูรณ์ ปราศจากปัญหา ภาวนากับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการเกื้อกูลทางจิตใจ การฟังอย่างลึกซึ้งกับการเยียวยารักษา ธรรมชาติของจิตใจที่สงบสุข และ จิตใจที่เป็นทุกข์ กระบวนการคลี่คลายความทุกข์และความบีบคั้นทางจิตใจ สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ไม่เกิน 25 ท่าน / รุ่น สำหรับ บุคลากรที่ทำงานช่วยเหลือด้านจิตใจ และผู้ที่สนใจการภาวนากับการดูแลจิตใจ วิทยากร อ.ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์ อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / นักจิตวิทยาการปรึกษา คุณกวินฉัตระสิริ เมืองไทย นักจิตวิทยาการปรึกษาศูนย์ โอปะนะยิโก จิตวิทยาการปรึกษาและการพัฒนาชีวิต / อาจารย์พิเศษ ลักษณะการอบรม การอบรมจะมีลักษณะเป็นห้องทดลองปฏิบัติการ (laboratory learning) ประกอบด้วย การบรรยายแบบสนทนาใคร่ครวญ (contemplative Dialogue) และการฝึกแบบประสบการณ์ตรง (experiential practice) วิธีการอบรมจึงเป็นการประสานเนื้อหาสาระเข้ากับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้ประสบตรงกับตนเองผ่านกระบวนการกลุ่ม (group process) แบบฝึกหัด และกรณีศึกษา (exercise & case study) ที่เสริมให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการฝึกฝนแบบซึมซับสัมผัสกับความรู้ของเนื้อหานั้นด้วยใจของตน (assimilative exercise) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การเพิ่มพูนความเข้าใจและทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่บุคลากรเยียวยาจิตใจ การเพิ่มพูนความเข้าใจในชีวิตที่ถูกต้อง การเพิ่มพูนคุณค่าทางจิตใจในฐานะพื้นฐานที่สำคัญของการดำรงชีวิต การเพิ่มประสิทธิภาพในบทบาทการช่วยเหลือของบุคลากรเยียวยาจิตใจ อัตราค่าลงทะเบียน 6500 บาท /ท่าน หลัง 15 มีนาคม 2562 ค่าลงทะเบียน จำนวน 6,900 บาท/ท่าน
VIP CLASS
LINE ID: @GeniusSchoolTH
Talent Dynamics คือ หลักสูตรที่จะพาน้องๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการรู้จักตัวเองก่อนที่พวกเขาจะเลือกก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตผ่านการเรียนวิชาอื่นๆ และการทำงาน
VIP CLASS
จริง ๆ แล้ว คนที่บอกว่า อยากทำแต่ไม่มีความรู้อาจจะ ไม่มั่นใจมากกว่า เพราะ ถ้าเราสามารถมีชีวิต เอาตัวรอด เลี้ยงตัวเองได้ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่น เราก็น่าจะมีทักษะเพียงพอที่จะสอนลูกแล้ว
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย